autorské cínované šperky


Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

I. SMLUVNÍ STRANY

1) Bc. Lenka Heřmanová Brabcová

    certifikovaná výživová poradkyně

    Instruktorka Body and Mind

(dále jen poradce)

a

2) ............................................(jméno a příjmení klienta, titul)

    ............................................(adresa bydliště klienta)

    ............................................(věk klienta)

    ............................................(e-mail klienta)

    ............................................(telefon klienta – pevná linka)

    ............................................(telefon klienta – mobil)

(dále jen klient)

 

II. Úvodní prohlášení

Klient projevil zájem o konsultaci a následnou poradenskou činnost v oblasti zdravé výživy. Klient dává tímto zájmem najevo, že je si vědom významu kvality životního stylu pro jeho zdraví a to jak z hlediska preventivního, tak i z hlediska možného zmírnění, či úplného odstranění již vzniklých zdravotních problémů. Klient si uvědomuje, že se nejedná o jednorázovou konzultaci a že předpokladem úspěchu je delší spolupráce s poradcem. Rovněž bere na vědomí, že délku spolupráce nelze stanovit předem, protože je závislá na jeho aktuálním vstupním stavu a také na cílech, které si klient stanovil. Klient taktéž bere na vědomí, že se nejedná v žádném případě o léčebný úkon.

Poradce prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost v oblasti zdravé výživy a po vstupu do smluvního vztahu s klientem, bude k němu přistupovat naprosto individuálně vycházejíc přitom z aktuálního vstupního stavu klienta a z cílů, které si tento stanovil a které spolu projednají s důrazem na jejich reálnost. Výsledkem tohoto přístupu poradce ke klientovi bude jedinečný a zcela individuální plán přechodu klienta na zdravý životní styl. Dále poradce prohlašuje, že délku spolupráce s klientem nebude uměle prodlužovat a přizpůsobí ji skutečným potřebám. V případě, že se klient rozhodne spolupráci ukončit, nebude jej žádnými prostředky k další spolupráci nutit.

III. Podmínky spolupráce

Spolupráce poradce s klientem je založená na důvěře. Tato je nezbytná z toho důvodu, že poradce bude ke zhodnocení aktuálního stavu klienta potřebovat informace, které on může považovat za jistý zásah do svého soukromí. Jedná se zejména o informace týkající se zdravotního stavu a jeho vývoje, výsledků lékařských vyšetření, vrozených dispozic apod. Poradce prohlašuje, že nebude vyžadovat informace, které nejsou nutné ke komplexnímu zhodnocení aktuálního stavu klienta a informace klientem mu poskytnuté využije pouze a jen pro svoji potřebu a nebude s nimi seznamovat třetí osoby. Taktéž provede nezbytná opatření, aby se k těmto informacím nedostaly žádným způsobem nepovolané osoby.

Předmětem (a výsledkem spolupráce klienta s poradcem) je návrh na úpravu výživy a další doporučení životního stylu, zpracovaný poradcem na základě informací poskytnutých klientem. Návrh obsahuje doporučení změn v dosavadním jídelníčku, doporučení pohybových aktivit, doporučení relaxace a regenerace (v případě Detoxikace návrh obsahuje detoxikační jídelníček, doporučení přírodních čistících prostředků a doporučení vhodných procedur)  – dále jen PROGAM.

Klient podpisem Smluvních podmínek s těmito vyjadřuje svůj souhlas. Klientův podpis je výrazem jeho svobodné vůle a svobodného rozhodnutí vstoupit s poradcem do smluvního vztahu a tento podpis je též považován za závaznou objednávku služeb poradce klientem, který tímto současně akceptuje i způsob honorování služeb poradce.

 

III. Způsob činnosti

Základem jsou informace klienta poskytnuté poradci a na jejich základě analýza vstupní situace a stavu klienta. Jedná se o standardní informace týkající se stávajícího životního stylu klienta a jeho zdravotního stavu. V případě, že poradce bude ke své analýze potřebovat doplňující informace, které může poskytnout pouze lékař svému pacientovi (klientovi), bude o tyto klient požádán, přičemž mu bude konkretizováno o jaké informace se jedná, k čemu je poradce potřebuje a jak je klient získá.

První kontakt, který proběhne poté, co klient osloví poradce, je informativní a týká se dohody o formách činnosti. Poté, co se klient rozhodne kladně, poskytne poradci vlastnoručně podepsané čestné prohlášení. Následně se poradce s klientem dohodnou na způsobu dalších kontaktů a plateb.

 

IV. Financování

Ceny jednotlivých úkonů a služeb prováděných poradcem jsou uvedeny v aktuálním ceníku zveřejněném na stránkách www.studio-viveka.cz.  Platba se provádí bezprostředně před nebo po úkonu (např. konzultaci) v hotovosti.

 

 

V. Upozornění

a) V případě, že klient vědomě a úmyslně zatajil informaci ohledně svého zdravotního stavu a užívání léčiv, či jinou důležitou skutečnost týkajíci se životního stylu, nenese poradce odpovědnost za důsledky působení jím v PROGRAMU navržených postupů.

b) Pokud bude klient o poradci šířit nepravdivé informace, poškozující jeho dobré jméno, může toto být považována za pomluvu a řešeno ze strany poradce v souladu s platnými zákony ČR.

c) Poradce výslovně upozorňuje na skutečnost, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnění PROGRAMU klientem může způsobit významné snížení jeho očekávaného efektu. Za tento stav nenese poradce žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost za přesné dodržování PROGRAMU je v plném rozsahu na klientovi.

d) Poradce rovněž důrazně a výslovně upozorňuje na možnost jistého krátkodobého pocitu zhoršení zdravotního stavu klienta při přechodu na plnění PROGRAMU a to zejména v případech, kdy PROGRAM začíná procesem detoxikace. Nejedná se v žádném případě o ohrožení zdraví klienta a už vůbec ne jeho života. Jedná se o přirozenou a prokazatelnou reakci organismu klienta na změnu. Tato reakce by neměla přesáhnout 2 dny. Pakliže by trvala delší dobu, je nutné toto neprodleně sdělit poradci, který vydá doporučení jak s daným stavem naložit.

e) Poradce prohlašuje, že jím v PROGRAMU doporučené postupy jsou legální.

f) Poradce výslovně upozorňuje, že doplňky stravy jím navržené v plánu suplementace v žádném případě nenahrazují léky! Doplňky stravy jsou cíleně doporučeny k prevenci, podpoře léčby a často také k úpravě procesů regenerace a k udržování dobrého zdravotního stavu. V případě výrazného zlepšení zdravotního stavu klienta poté co začne plnit PROGRAM zpracovaný poradcem je možné zúžit spektrum, případně zcela vysadit užívání farmak pouze a jen po konsultaci s ošetřujícím lékařem! Za samostatnou redukci užívaných farmak nebo jejich úplné vysazení klientem nepřijímá poradce žádnou zodpovědnost.

g) Nic z toho, co navrhne poradce klientovi v PROGRAMU není klient povinný akceptovat a realizovat. Plnění PROGRAMU je samostatné a dobrovolné rozhodnutí klienta. Poradce však nebere na sebe odpovědnost za případné problémy, které vzniknou klientovi v případě, že tento svévolně a bezdůvodně změní poradcem navržené postupy a nahradí je jinými, změní dávkování nebo neoznámí zásadní změny svého zdravotního stavu.

h) Poradce prohlašuje, že v plánu suplementace doporučí klientovi ty nejkvalitnější doplňky stravy, které zná a má s nimi zkušenosti. Navzdory tomu nezodpovídá za případné nedostatky ve složení, kvalitě a ceně těchto výrobků, jelikož nemá možnost je kontrolovat. S cílem zajištění základní kvality doporučených suplementů doporučí poradce klientovi kde je může v odpovídající kvalitě a ceně získat. Toto doporučení není povinen klient respektovat. Poradce rovněž prohlašuje, že není smluvním partnerem žádného výrobce či distributora doplňků výživy.

ch) Hodnocení kvality výrobků různých firem není součástí konsultací ani PROGRAMU.

 

V ...................... Dne ......................                     

 

Podpis poradce..................................     

 

Podpis klienta....................................